Algemene voorwaarden

MSc Engineering bv

 • Definities
  • 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. MSc Engineering: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MSc Engineering bv, tevens handelend onder de naam “CAE Solutions” en “RFEM Nederland”, gevestigd aan de Ridder Robertlaan 19 te Doorwerth, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 5489.1191;
   2. afnemer: de (potentiële) contractpartner van MSc Engineering;
   3. overeenkomst: de overeenkomst tussen MSc Engineering en de afnemer;
   4. software: het computerprogramma vastgelegd op de voor de computer leesbaar materiaal en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie (inclusief de eventueel overeengekomen updates en upgrades) die in het kader van de overeenkomst door MSc Engineering aan de afnemer ter beschikking wordt gesteld;
   5. producent: de producent van de software, zoals Dlubal Software GmbH;
   6. training: een training, opleiding, cursus e.d. die MSc Engineering in het kader van de overeenkomst verzorgt;
   7. deelnemer: de deelnemer aan een training.

 • Algemeen
  • 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voorstellen en aanbiedingen m.b.t. tot diensten en software leveranties van MSc Engineering, overeenkomsten, waar zij partij bij is en alle rechtsbetrekkingen tussen MSc Engineering en de afnemer.
  • 2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien zij schriftelijk zijn overeengekomen.
  • 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  • 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
  • 5. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door MSc Engineering worden gewijzigd. MSc Engineering zal de afnemer schriftelijk van een wijziging in kennis stellen. Op een ondertekende overeenkomst zal de dan vigerende algemene voorwaarden van MSc Engineering tot de looptijd van de overeenkomst van toepassing zijn.
  • 6. M.b.t. werkzaamheden van MSc Engineering, als constructief adviseur, is altijd De Nieuwe Regeling (DNR 2011), zoals opgesteld door NLIngenieurs van toepassing.
 • Aanbiedingen
  • 1. Alle aanbiedingen, voorstellen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij MSc Engineering anders aangeeft. De afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MSc Engineering opgegeven eisen en specificaties waaraan de door MSc Engineering te leveren prestatie dient te voldoen en waarop MSc Engineering haar aanbieding baseert.
  • 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  • 3. MSc Engineering kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overige publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  • 4. Al datgene dat in het kader van een offerte door MSc Engineering wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op eerste verzoek van MSc Engineering onverwijld door de afnemer te worden geretourneerd.
  • 5. MSc Engineering heeft het recht om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of aan een acceptatie voorwaarden te stellen.
 • Totstandkoming van een overeenkomst
  • 1. Een overeenkomst komt tot stand doordat de afnemer het voorstel, de offerte, de overeenkomst of de opdrachtbevestiging van MSc Engineering ondertekent.
  • 2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de afnemer ter beschikking gesteld.
 • Uitvoering van de overeenkomst
  • 1. MSc Engineering zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
  • 2. MSc Engineering bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. MSc Engineering heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de afnemer, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de afnemer door te berekenen.

 • Wijziging van de overeenkomst
  • 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen MSc Engineering en de afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd. MSc Engineering zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Eventuele niet begrote extra uren met de daaraan verbonden kosten welke niet het gevolg zijn van het niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van noodzakelijke gegevens of materialen door de afnemer, zullen pas na goedkeuring van de afnemer worden gemaakt. Indien de afnemer deze goedkeuring niet verleent, behoudt MSc Engineering zich het recht voor geen verdere activiteiten uit te voeren in het kader van de overeenkomst.
 • Verplichtingen van de afnemer
  • 1. De afnemer dient ervoor zorg te dragen dat de software enkel wordt gebruikt door een ervaren bouwkundig, civiel-technisch of werktuigbouwkundig constructeur met een gedegen, getoetste kennis van de eindige elementen methode, zoals deze verkregen is op de opleidingen aan de TU Delft of TU Eindhoven of aan een gelijkwaardige post-hbo – opleiding, zoals de Constructeur BV of Constructeur BMS.
  • 2. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MSc Engineering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MSc Engineering en/of de door haar ingeschakelde derden worden verstrekt. De afnemer zal MSc Engineering en/of de door haar ingeschakelde derden steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, materialen of middelen niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van MSc Engineering en/of de door haar ingeschakelde derden, of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft MSc Engineering het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
  • 3. De afnemer dient zich te onthouden van gedragingen welke het MSc Engineering onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
  • 4. De afnemer vrijwaart MSc Engineering voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de afnemer toerekenbaar is.
  • 5. De afnemer is gehouden MSc Engineering onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
  • 6. De afnemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door MSc Engineering gegeven instructies en/of adviezen.
  • 7. De afnemer draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software.
  • 8. De afnemer zal MSc Engineering onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert.
  • 9. Indien de afnemer verhuist dan wel het factuuradres van de afnemer wijzigt, dan dient de afnemer daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan MSc Engineering mede te delen.
 • Training
  • 1. De afnemer dient er voor zorg te dragen dat de deelnemers die hij heeft aangemeld voor een training tevens de bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht nemen.
  • 2. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij actief deelneemt aan de training.
  • 3. Indien de deelnemer zich misdraagt of anderszins een behoorlijke uitvoering van de training onredelijk bemoeilijkt of verhindert, dan is MSc Engineering bevoegd de deelnemer de verdere toegang tot de training te ontzeggen. De overeengekomen vergoeding blijft in dat geval volledig verschuldigd, onverminderd het recht van MSc Engineering op vergoeding van eventuele schade.
  • 4. Indien de deelnemer niet op de afgesproken tijd en locatie aanwezig is om deel te nemen aan de training, dan blijft de overeengekomen vergoeding voor de deelnemer verschuldigd.
  • 5. Tijdens de training dient de deelnemer niet gestoord te kunnen worden door binnenkomende telefoongesprekken, (sms)berichten, of e-mailberichten, tenzij de deelnemer daarvoor van MSc Engineering toestemming heeft gekregen.
  • 6. De deelnemer dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen, regels en voorschriften die worden gegeven door MSc Engineering dan wel door MSc Engineering ingeschakelde derden. Indien de deelnemer weigert de instructies op te volgen, dan zijn de deelnemer en de afnemer verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.
  • 7. MSc Engineering is niet aansprakelijk voor een verkeerde interpretatie door de deelnemer van de inhoud van een training.
  • 8. Het is zonder voorafgaande toestemming van MSc Engineering niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training.
  • 9. Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover niet op de dader(s) zelf te verhalen, door de afnemer die de deelnemers heeft aangemeld betaald worden.
 • Levertijden
  • 1. Alle door MSc Engineering genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. MSc Engineering spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
  • 2. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn maakt niet dat MSc Engineering jegens de afnemer in verzuim geraakt. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt MSc Engineering wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim, nadat de afnemer haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn van tenminste 14 dagen heeft gesteld om haar verplichtingen na te komen. MSc Engineering is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is MSc Engineering gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.
  • 3. Overschrijding van een (leverings)termijn geeft nooit recht aan de afnemer tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of een andere actie jegens MSc Engineering. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MSc Engineering of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.
 • Prijzen
  • 1. De overeengekomen prijzen zijn exclusief voorlichting of andere nevenprestaties van de zijde van MSc Engineering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 2. De prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, die van rechtswege worden opgelegd.
  • 3. De prijzen m.b.t. trainingen zijn inclusief reiskosten en reisuren.
  • 4. De prijzen m.b.t. consultancy en projectbegeleiding zijn exclusief reiskosten (50 ct/km) en reisuren. Voor reisafstanden groter dan 100 km, wordt het aantal reisuren, minus één uur, op basis van het afgesproken uurtarief aan de afnemer in rekening gebracht.
  • 5. De prijs van de door MSc Engineering geleverde dienst is vastgelegd in de overeenkomst tussen MSc Engineering en de afnemer.
 • Software
  • 1. MSc Engineering is de officiële distributeur van de software van Dlubal Software GmbH, gevestigd te Tiefenbach, Duitsland. Dlubal Software GmbH is eigenaar en producent van de softwareproductenfamilies: RFEM en RSTAB en aanverwante producten.
  • 2. MSc Engineering heeft van de producenten de licentie verkregen om de software te distribueren.
  • 3. De software en de handleidingen die afkomstig zijn van de producent zijn gemaakt naar het beste vermogen van de producent. De software wordt voor het ter beschikking stellen aan de afnemer uitvoerig intern getest. Echter, een vrijwaring tegen defecten in de software kan niet worden gegeven.
  • 4. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is (“as is”) aan de afnemer ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. MSc Engineering is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of niet-functioneren van de software.
  • 5. De afnemer heeft geen recht op softwarefuncties die door de afnemer zijn gewenst, maar die niet in de software aanwezig zijn, tenzij met MSc Engineering schriftelijk is overeengekomen dat deze functies wel in de software aanwezig zouden zijn.
  • 6. De afnemer kan geen aanspraak maken op updates en/of upgrades van de software, tenzij schriftelijk, bijvoorbeeld in een onderhoudscontract, anders met de afnemer is overeengekomen.
  • 7. Het is de afnemer enkel toegestaan de software te gebruiken voor het doel waarvoor de software aan de afnemer ter beschikking is gesteld.
  • 8. MSc Engineering biedt geen ondersteunende dienstverlening of onderhoudsdiensten met betrekking tot de software, tenzij anders is overeengekomen.
  • 9. Indien de afnemer technische ondersteuning wenst bij het gebruiken van de software, dan kan de afnemer een onderhoudscontract bij MSc Engineering afsluiten. Gedurende het onderhoudscontract heeft de afnemer recht op technische ondersteuning van MSc Engineering. Het type ondersteuning waarop de afnemer recht heeft en de overige voorwaarden die gelden in verband met de ondersteuning, zijn in het onderhoudscontract opgenomen.
  • 10. Installatie van de door MSc Engineering terbeschikkinggestelde software vindt niet plaats door MSc Engineering, tenzij anders is overeengekomen.
  • Indien een gebrek aan de software of programmadefect veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de afnemer, dan zijn alle kosten die MSc Engineering heeft moet maken om het gebrek of programmadefect te herstellen voor rekening van de afnemer.
 • Intellectuele eigendomsrechten
  • 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de software (inclusief updates/patches), apparatuur of andere materialen zoals analyses, adviezen, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij MSc Engineering of bij de producent. De software wordt niet verkocht, de afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk aan hem worden toegekend. De afnemer zal de software of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. De afnemer erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van de producent en dat deze rechten niet op de afnemer overgaan. Door de levering van producten en/of diensten worden nimmer auteursrechten overgedragen. De broncode van de software wordt nimmer aan de afnemer verstrekt.
  • 2. Het is MSc Engineering of de producent toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software. Indien de software door middel van technische bescherming is beveiligd, dan is het de afnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  • 3. Het is de afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
 • Licentie
  • 1. MSc Engineering verleent de afnemer een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken. Het aantal licenties dat aan de afnemer wordt verleend en de rechten en plichten van partijen i.v.m. de licentie zijn opgenomen in de licentieovereenkomst. De licentie treedt in werking op het moment dat beide partijen deze licentieovereenkomst hebben ondertekend.
  • 2. De licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd, tenzij in de licentieovereenkomst anders is overeengekomen.
  • 3. Het is de afnemer niet toegestaan de software te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen of een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de software.
  • 4. Indien de afnemer door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de software verschaft, zal MSc Engineering de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade, waaronder tevens dient te worden verstaan gederfde omzet, op de afnemer verhalen.
 • Dongle
  • 1. De terbeschikkinggestelde dongle blijft te allen tijde eigendom van MSc Engineering.
  • 2. Het verlies of de vernietiging van een dongle zal resulteren in de afnemers plicht om een plus-licentie aan te schaffen voor alle gelicenseerde programma’s en modules die aanwezig waren op de dongle tegen de huidige prijs van de software. Enkel wanneer een beschadigde dongle of een gedeelte ervan wordt teruggestuurd naar MSc Engineering, zal een vervangende dongle worden opgestuurd voor € 100,- excl. BTW plus verzendkosten.
 • Betaling
  • 1. De termijn waarbinnen een factuur van MSc Engineering voldaan dient te worden, bedraagt 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  • 2. Door de afnemer gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de afnemer een andere volgorde van toerekening aan.
  • 3. Indien de afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de afnemer, na door MSc Engineering ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de afnemer, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, aan MSc Engineering verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de afnemer in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de afnemer. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.
  • 4. De afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
  • 5. Rechten worden aan de afnemer steeds verleend onder de voorwaarde dat de afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 • Ontbinding bij niet nakoming, faillissement e.d.
  • 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens MSc Engineering niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling aanvraagt dan wel aan zijn crediteuren of aan een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, in geval van beslaglegging op (een deel van) zijn activa, indien hij tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, in geval van onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over (een deel van) zijn bedrijf of zaken verliest, dan heeft MSc Engineering het recht, zonder ingebrekestelling van haar kant de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van MSc Engineering vergoeding van geleden schade te vorderen.
  • 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MSc Engineering op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien MSc Engineering de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
  • 3. In geval de afnemer de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst MSc Engineering schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de afnemer nauwkeurig dient te omschrijven.
  • 4. De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
  • 5. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door MSc Engineering verrichte prestaties en heeft MSc Engineering onverkort recht op betaling van de reeds door haar verrichte prestaties.
 • Gevolgen van beëindiging
  • 1. Indien de overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, is de afnemer vanaf de datum van de beëindiging van de overeenkomst jegens MSc Engineering verplicht met onmiddellijke ingang zich te onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van de overeenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van de software.
 • Overmacht
  • 1. Van overmacht aan de zijde van MSc Engineering is onder andere sprake indien MSc Engineering verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, alles zowel in het bedrijf van MSc Engineering als in het bedrijf van de afnemer als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
  • 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van leveranciers van MSc Engineering of van producenten ten gevolge waarvan MSc Engineering haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
  • 3. Wanneer de overmachtssituatie aan de zijde van MSc Engineering langer dan 2 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.
  • 4. Voor zover MSc Engineering ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MSc Engineering gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

 • Aansprakelijkheid
  • 1. MSc Engineering kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
   2. enige daad of nalatigheid van de afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de afnemer te werk zijn gesteld.
  • 2. MSc Engineering is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MSc Engineering is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  • 3. MSc Engineering garandeert niet dat de software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of storingen toegankelijk is.
  • 4. MSc Engineering is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de afnemer verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de afnemer.
  • 5. In geen geval is MSc Engineering aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de afnemer de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
  • 6. Indien de software wordt gebruikt in strijd met verstrekte handleidingen en/of gebruiksinstructies, dan kan MSc Engineering daar nimmer aansprakelijk voor worden gesteld.
  • 7. MSc Engineering is niet aansprakelijk voor schade indien de afnemer of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de software.
  • 8. MSc Engineering kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de afnemer zijn verplichtingen die volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt.
  • 9. MSc Engineering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • 10. De aansprakelijkheid van MSc Engineering ontstaat in alle gevallen slechts indien de afnemer MSc Engineering onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en MSc Engineering ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MSc Engineering in staat is adequaat te reageren.
  • 11. Indien MSc Engineering aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van MSc Engineering beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MSc Engineering gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van MSc Engineering beperkt tot het factuurbedrag excl. btw, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • 12. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van MSc Engineering of haar ondergeschikten.
  • 13. Alle rechtsvorderingen dient de afnemer binnen 1 jaar in te stellen als de afnemer niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden dan wel over de software. Handelt de afnemer niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 • Geheimhouding
  • 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

 • Teruggave terbeschikkinggestelde zaken
  • 1. Indien MSc Engineering aan de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de afnemer gehouden het terbeschikkinggestelde onverwijld op eerste verzoek van MSc Engineering, vrij van gebreken en volledig te retourneren.
  • 2. Indien de afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, in gebreke blijft met de onder artikel 21.1 genoemde verplichting, heeft MSc Engineering het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de afnemer te verhalen.
 • Rechtskeuze en geschillen
  • 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
  • 2. Alleen de rechtbank te Arnhem is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Dit sluit de bevoegdheid van MSc Engineering niet uit om de afnemer voor een gerecht in een andere jurisdictie te dagen.

Doorwerth, Januari 2021.